dnes je 18.1.2022

Input:

Dohoda o zvýšení vkladu tichého spoločníka

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.3 Dohoda o zvýšení vkladu tichého spoločníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dodatok

k zmluve o tichom spoločenstve

uzavretý medzi 

.........................................(obchodné meno) 

.........................................(obchodné meno) 

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)   so sídlom: ......................................................IČO: ..................................DIČ....... IČ DPH:................... spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu ....................., oddiel: ..........,vložka č. ..................v mene koná/za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupcabankové spojenie: ........ (číslo účtu IBAN SK ..., názovpeňažného ústavu)ďalej ako „podnikateľ“   
   a