dnes je 22.9.2020

Input:

Obchodná verejná súťaž - vyhlásenie

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.4.1 Obchodná verejná súťaž - vyhlásenie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Obchodná verejná súťaž

vyhlásená podľa ust. § 281 a nasl. ObchZ

1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obchodné meno:  ....................................................  
Sídlo:  ....................................................  
IČO:  ....................................................  
DIČ: IČ DPH: Štatutárny orgán:  ....................................................  
Spôsob konania:  ....................................................  
Zápis v Obchodnom registri:  spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
Číslo účtu: IBAN: SK  ....................................................  

2. Kontaktná osoba

Meno a priezvisko:  ............................................  
Funkcia:  ............................................  
Telefónne číslo:  ............................................  
E.mail:  ............................................  

zväčšiť

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže :

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o dielo podľa príslušných ustanovení zákona § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmluvy o dielo má byť zhotovenie pracovného odevu pre zamestnancov našej spoločnosti v počte 50 kusov, podľa nasledovnej špecifikácie:

- 32 kusov čiernych pánskych bavlnených nohavíc – veľkosť 52 – 25 kusov, veľkosť 48 – 17 kusov,

- 18 kusov čiernych dámskych bavlnených nohavíc . veľkosť 38 – 12 kusov, veľkosť 40 – 6 kusov,

- 50 kusov bledomodrých krátko rukávových tričiek s logom firmy – veľkosť S – 20 kusov, veľkosť M – 18 kusov, veľkosť L – 12 kusov.

Pracovný odev musí byť zhotovený najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy o dielo a cena za vyhotovenie nesmie presiahnuť ........................,. € vrátane DPH. Cena za vyhotovenie musí obsahovať všetky náklady navrhovateľa spojené s vyhotovením pracovného odevu (materiál, cena práce zamestnancov zhotoviteľa, náklady dodávky a pod.) a musí byť vyjadrená jednou konečnou sumou.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Navrhovateľ je povinný predložiť originál dokladu alebo notársky osvedčenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace.

5. Spôsob podávania návrhov:

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom jazyku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa.

Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“ a heslom súťaže „Pracovný odev“.

6. Lehota podávania návrhov:

Návrhy je možné podávať najneskôr do ........................ (uviesť presný dátum na podávanie návrhov), pričom v prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovej lehote doručený vyhlasovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.

Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené návrhy odvolať. Návrh možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Po uplynutí tejto lehoty je zmena alebo doplnenie návrhu vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na podávanie návrhov.

7. Podmienky akceptovania návrhu

Do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ak jeho obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Odchýlenie sa od podmienok obchodnej