dnes je 7.7.2020

Input:

Opätovná dražba, predaj vecí za najvyššiu ponúknutú cenu

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.8.1 Opätovná dražba, predaj vecí za najvyššiu ponúknutú cenu

JUDr. Martina Kostková

Pri vykonávaní exekúcie predajom hnuteľných vecí, čiže ak sa uskutočňuje dražba týchto vecí, nemusí dôjsť k ich vydraženiu. Dôvody môžu byť rôzne. Aj preto Exekučný poriadok upravuje inštitút opätovnej dražby, ako aj situáciu, kedy dôjde o predaju vecí za najvyššiu ponúknutú cenu.

Opätovná dražby prichádza do úvahy v prípade, ak sa dražby, ktorá sa uskutočnila v „1. kole” nikto nezúčastní, resp., mohli sa zúčastniť záujemcovia, ale nenašiel sa žiadny kupec. Opätovná dražba sa spravuje ustanoveniami o dražbe hnuteľných vecí, teda súdny exekútor postupuje rovnako, jediným rozdielom je, že najnižšie podanie nepredstavuje výšku odhadnej ceny, ale je nižšie – predstavuje dve tretiny odhadnej ceny. Ak sa ani na opätovnej dražbe kupec nenájde, už sa nebude uskutočňovať tretia dražba. V takom prípade sa súdny exekútor obráti na oprávneného, ktorý môže tieto veci prevziať, a to za polovicu odhadnej ceny a do 15 dní od kedy bol upovedomený o tom, že dražba je bezvýsledná. Tieto dve podmienky (suma a lehota) musia byť zo strany oprávneného kumulatívne splnené. Ak oprávnený o veci nemá záujem, súdny exekútor sa obráti na povinného. Toho vyzve, aby si veci vyzval. Pokiaľ povinný na výzvu nereaguje, Exekučný poriadok pamätá aj na túto situáciu, keď vymedzil, že v takom prípade ich súdny exekútor predá za najvyššiu ponúknutú cenu.

Tie môže dôjsť k situácii, kedy bude dražba bezvýsledná a nebude možné uskutočniť