dnes je 22.9.2020

Input:

Verejný návrh na uzavretie zmluvy

12.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.6.1 Verejný návrh na uzavretie zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Verejný návrh na uzavretie zmluvy

vyhlásený v súlade s ust. § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Navrhovateľ:     
   Obchodné meno:....................................................  
   Sídlo:....................................................  
   IČO:.......................  
   IČ DPH:....................Štatutárny orgán:............................................  
   Spôsob konania:............................................  
   Zápis v Obchodnom registri: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
   Okresného súdu ..........................., oddiel: ..........,  
   vložka č. ..................  
   DIČ:..........................................  
   Číslo účtu: IBAN SK.........................................  
2. Kontaktná osoba:     
   Meno a priezvisko:............................................  
   Funkcia:............................................  
   Telefónne číslo:............................................  
   Fax:............................................  
   E-mail:............................................  

3. Predmet návrhu:

Predmetom tohto návrhu je uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka ............................ (špecifikácia tovaru, ktorý má byť predmetom kúpnej zmluvy, napr. 50 kusov stoličiek do zasadacej miestnostipodľa nasledovnej špecifikácie:

- materiál – dubový masív,

- výška ...... cm,

- šírka ........ cm,

- dĺžka ....... cm,

- farba poťahov sedacej časti – ............ .

Predmet kúpy musí byť zhotovený a dodaný do miesta sídla navrhovateľa najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia uzavretia zmluvy zo strany navrhovateľa a cena nesmie presiahnuť .........,- € (slovom ................................. ) vrátane DPH. Cena predmetu kúpy musí zahŕňať všetky náklady príjemcu spojené s vyhotovením predmetu kúpy (náklady spojené s dizajnérskym návrhom, materiál, cena práce zamestnancov príjemcu, náklady dodávky a pod.).

4. Forma oznámenia o prijatí návrhu:

Príjemca je povinný predložiť spolu s oznámením o prijatí návrhu v písomnej forme originál alebo notársky overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace.

5. Spôsob oznámenia o prijatí návrhu:

Príjemca doručí 2 vyhotovenia oznámenia o prijatí návrhu v slovenskom jazyku v uzavretom obale prostredníctvom poštovej zásielky alebo osobne na adresu sídla navrhovateľa.

Na obálke oznámenia o prijatí návrhu musí byť zreteľne napísané „Oznámenie o prijatí verejného návrhu zo dňa ...........“.

Príjemca si vyhradzuje právo prijať aj viac verejných návrhov na uzavretie zmluvy za predpokladu, že všetky spĺňajú podmienky jeho vyhlásenia. Inak prijme to prijatie verejného návrhu, ktoré mu bolo doručené prvé a spĺňa podmienky jeho vyhlásenia.

6. Lehota na oznámenie prijatia návrhu:

Oznámenie o prijatí tohto návrhu je možné podávať najneskôr do ........................ (uviesť presný dátum na podanie oznámenia o prijatí návrhu), pričom v prípade podania návrhu poštou musí byť návrh v stanovej lehote doručený navrhovateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.

Po uplynutí lehoty na oznámenie prijatia návrhu nie je možné zaslané prijatia odvolať. Po uplynutí tejto lehoty je zmena alebo doplnenie oznámenia o prijatí návrhu vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení oznámenia o prijatí návrhu je možná aj po uplynutí tejto lehoty.

7. Podmienky akceptovania oznámenia o prijatí návrhu:

Za oznámenie o prijatí návrhu nebude považované oznámenie, ak