dnes je 12.5.2021

Input:

Zastavenie starých exekúcií od 1. januára 2020

21.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6 Zastavenie starých exekúcií od 1. januára 2020

JUDr. Martina Kostková

V súčasnosti je v Slovenskej republike vedených viac ako 2,6 milióna tzv. starých exekučných konaní, čím sa majú na mysli konania začaté do 31. marca 2017. Prevažne ide o konania, kde povinným a teda dlžníkom je občan – fyzická osoba. Bez ohľadu na to, či je zároveň podnikateľom alebo nie. Exekučný poriadok v znení do 31. marca 2017 je koncipovaný tak, že rozsah majetku povinného skúma súdny exekútor a exekúciu možno zastaviť v prípade, ak jej zastavenie navrhne oprávnený. V mnohých prípadoch sa však v praxi k takýmto návrhom nepristupuje, najmä z toho dôvodu, že na rozdiel od právnickej osoby je fyzická osoba živou entitou, u ktorej je veľký predpoklad, že sa zamestná, bude poberať iný príjem (ako napríklad dôchodok), prípadne, že nejaký majetok zdedí. Napriek tomu však zákonodarca, vzhľadom na už spomínané množstvo konaní vedených tak na exekútorských úradoch ako aj na súdoch (keďže exekučný spis vedie aj exekučný súd), rozhodol vypracovať návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý následne prezidentka podpísala.

Zákon vymedzuje, aké exekúcie by mali byť zastavené, a to pozitívne ako aj negatívne, či je možné podať opätovný návrh, pričom rieši aj otázku, kto nahradí trovy exekúcie, a čo v prípade, ak nahradené nebudú.

Zákon stanovuje jednoznačne, stará exekúcia sa zastaví, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • - uplynula rozhodná doba, pričom nejde o exekúciu, ktorá je zo zastavenia vylúčená,
  • - oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
  • - zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený,
  • - dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu, pričom na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie – v tomto prípade sa má osobitným predpisom na mysli zákon o konkurze a reštrukturalizácii, pričom dôvodom pre zastavenie je začatie reštrukturalizácie alebo