dnes je 18.1.2022

Input:

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


uzavretá medzi

..................... (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................    
   IČO: .................................................................... DIČ:.......    
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................, oddiel: .........., vložka č. ...........    
   v mene koná/za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca  
   ďalej akoprenajímateľ”   

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)   bytom ..........................................., nar. .............    
   podnikateľ podnikajúci pod menom: ...........................................................................,