dnes je 22.9.2020

Input:

Zmluva o outsourcingu

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.1 Zmluva o outsourcingu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o outsourcingu

uzavretá medzi zmluvnými stranami

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)  so sídlom: ..........................................................  
   IČO: ..................................  
   DIČ:.. IČ DPH: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
   v mene koná/ za koná ........................, (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)  
   ďalej ako „dodávateľ“  
   a  
1.2 ........................(obchodné meno)  so sídlom: ..........................................................  
   IČO: ..................................  
   DIČ: IČ DPH: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
   v mene koná/za koná........................, (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)  
   ďalej ako „odberateľ“.  

II.

Predmet zmluvy

2.1  Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre odberateľa, na jeho účet a za odplatu nasledovnú odbornú činnosť  
   zabezpečovanie správy a fungovania informačného systému .............,programovanie informačného systému .................,odborné konzultácie programátorov systému ......................,zabezpečovanie oboznamovania a informovania zamestnancov odberateľa, vykonávanie kontroly informačného systému .......................................,poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách informačného systému ........................,  
   (ďalej len „odborná činnosť“) za podmienok a v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve.  
2.2  Odberateľ sa zaväzuje za činnosť podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy platiť dodávateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.  
2.3  Dodávateľ týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky na výkon činností podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok tvoria prílohu tejto zmluvy.  

III.

Práva a povinnosti dodávateľa

3.1  Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, podľa potreby a v súlade s pokynmi odberateľa.  
3.2  Dodávateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj dojednania uvedené v tejto zmluve a s mimoriadnou svedomitosťou chrániť práva a oprávnené záujmy odberateľa. Pri výkone tejto činnosti je povinný používať plne kvalifikované osoby, ktoré majú s touto činnosťou skúsenosti.  
3.3  Pokiaľ sa vyskytnú skutočnosti majúce vplyv na činnosť dodávateľa podľa tejto zmluvy, je dodávateľ povinný o nich bezodkladne informovať odberateľa a vykonať všetky úkony potrebné na odvrátenie hroziacej škody.  
3.4  Dodávateľ je povinný nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami, predmetmi, dokumentmi a materiálom poskytnutým odberateľom.  
3.5  Dodávateľ sa zaväzuje, že na jemu pridelených osobných počítačoch vo vlastníctve odberateľa (ďalej len „PC“) nebude inštalovať žiaden software a súčasne sa zaväzuje, že pokiaľ objaví na pridelených PC akýkoľvek software, na ktorý nemá odberateľ licenciu, ohlási túto skutočnosť okamžite odberateľovi.  

IV.

Pokyny odberateľa a spôsob plnenia záväzku

4.1  Odberateľ je oprávnený pokyny jednostranne meniť. Na požiadanie dodávateľa je povinný učiniť tak písomnou formou.  
4.2  Ak je to v záujme odberateľa, požiada dodávateľ odberateľa o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu odberateľa sa od pokynov môže dodávateľ odchýliť, len ak je to v záujme odberateľa, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne dodávateľ odchýlenie sa nezakázal  
4.3  Odberateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä poskytovať včas všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné pre výkon činností podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať dodávateľ.  
4.4  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi na požiadanie správy o spôsobe a rozsahu výkonu činností podľa tejto zmluvy.  
4.5  Bezodkladne po ukončení výkonu činnosti podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy predloží dodávateľ záverečnú správu a vykoná záverečné vyúčtovanie.  

V.

Odplata a spôsob jej platenia a náhrada nákladov

5.1  Odberateľ sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy dodávateľovi mesačne odplatu vo výške .................... € (slovom ................................), ktorá je splatná na účet dodávateľa č. IBAN SK............................, vedený v banke ....................................... najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.  
5.2  Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Dodávateľ, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi.  
5.3  V prípade, ak odberateľ neuhradí odplatu podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy v uvedenej lehote, je dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od odberateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% odmeny za každý deň omeškania až do zaplatenia odplaty.  
5.4  Dodávateľ má voči odberateľovi nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených pri výkone činností podľa tejto zmluvy. Vynaloženie nákladov je povinný odberateľovi preukázať.  

VI.

Zodpovednosť

6.1  Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak odberateľ konanie dodávateľa dodatočne schválil.  
6.2  Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za poškodenie a/alebo stratu vecí zverených mu v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy, ako i vecí, ktorú prevzal v mene odberateľa pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.  
6.3  Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov a z tejto zmluvy.  
6.4  Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú výkonom činnosti podľa nevhodných, resp. neodborných pokynov odberateľa, ak na možnosť vzniku škody dodávateľ odberateľa vopred upozornil.  

VII.

Záväzok mlčanlivosti

7.1  Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom správy podľa tejto zmluvy. Tento záväzok mlčanlivosti platí i po prípadnom ukončení tejto zmluvy a to na neurčito.