dnes je 22.9.2020

Input:

Zmluva o spolupráci

13.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.7.1 Zmluva o spolupráci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o spolupráci

uzavretá medzi

.......................................(obchodné meno)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ....................... (obchodné meno)   so sídlom: ..........................................................    
   IČO: ..................................DIČ:................................IČ DPH: ...........................    
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................    
   koná v mene/za koná ........................, konateľ/prokurista    
   ďalej ako „poskytovateľ“   
   a    
1.2 ....................... (obchodné meno)   so sídlom: ..........................................................    
   IČO: ..................................DIČ:...................................IČ DPH: ..............................    
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................    
   koná v mene/za koná ........................, konateľ/prokurista    
   ďalej ako „objednávateľ“   
   
uzavreli dnešného dňa nasledovnú zmluvu o spolupráci v súlade so znením ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.    
   
   

II.

Predmet zmluvy

2.1    Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na spolupráci, na základe ktorej sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa, v jeho mene a na jeho účet vykonávať najmä, nie však výlučne nasledovné činnosti –(tu uviesť činnosti, ktorých poskytovanie má byť na základe dohody predmetom plnenia zo strany poskytovateľa)   
   napr. administratívne práce, obstaranie nákupu, vedenie účtovníctva, marketingovú činnosť a inú činnosť, podľa zadania objednávateľa, spočívajúcu v   
   ▪ odborných konzultáciách a poradenstve,▪ zastupovaní objednávateľa pred príslušnými orgánmi,▪ spracovaní účtovných dokladov objednávateľa,▪ spracovaní ročnej účtovnej závierky a ročných účtovných výkazov objednávateľa,▪ spracovaní štatistiky a požadovaných hlásení za objednávateľa,▪ spracovaní mzdovej agendy objednávateľa,▪ obstaraní nákupe tovaru na základe zadania objednávateľa,▪ administratívnych činnostiach na základe zadania objednávateľa,▪ marketingovej činnosti na základe zadania objednávateľa,▪ .......................▪ .......................▪ .......................    
   alebo iné činnosti, v súlade s pokynmi objednávateľa a to formou uskutočnenia právnych úkonov, prípade uskutočnením inej činnosti.    
2.2    Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb a vykonávanie činností špecifikovaných v bode 2.1 tohto článku zmluvy zaplatiť poskytovateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.    
2.3    V prípade potreby vystaví objednávateľ poskytovateľovi písomné plnomocenstvo, ktorým ho splnomocní k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov. Plnomocenstvo bude časovo obmedzené len na vykonanie určitého úkonu.    

III.

Pokyny objednávateľa a spôsob plnenia záväzku

3.1    Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. Je povinný pritom rešpektovať všetky jemu známe pokyny objednávateľa.    
3.2    Objednávateľ je oprávnený pokyny dané poskytovateľovi jednostranne meniť. Na požiadanie poskytovateľa je objednávateľ povinný učiniť tak písomnou formou.    
3.3    Ak je to v záujme objednávateľa požiada poskytovateľ objednávateľa o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu objednávateľa sa poskytovateľ môže od jeho pokynov odchýliť len ak je to v záujme objednávateľa, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne objednávateľ odchýlenie sa od jeho pokynov nezakázal.    
3.4    Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi včas všetky veci a informácie, ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ.    
3.5    Veci zverené poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb a vykonávaním činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, ako i veci získané pre objednávateľa pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa. Poskytovateľ je povinný ich starostlivo uchovávať. Prípadnú stratu alebo poškodenie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi. a je povinný vykonať opatrenia na ich opravu s uvedením do pôvodného stavu.  

IV.

Odplata, náhrady nákladov a preddavok

4.1    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu vo výške .................... Euro (slovom: ...................... Euro) a to mesačne vopred / mesačne pozadu / štvrťročne vopred / štvrťročne pozadu bezodkladne po predložení vyúčtovania zo strany poskytovateľa.    
4.2    Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Poskytovateľ, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH.    
4.3    Poskytovateľ má voči objednávateľovi popri odplate podľa bodu 4.1 tejto zmluvy nárok na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný objednávateľovi preukázať.    

V.

Zodpovednosť

5.1    Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.    
5.2    Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak objednávateľ konanie dodatočne schválil.    
5.3    Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za poškodenie a/alebo stratu vecí zverených mu v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy, ako i veci, ktorú prevzal v mene objednávateľa pri výkone činností podľa tejto zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.    

VI.

Vypovedanie zmluvy

6.1    Objednávateľ i poskytovateľ majú právo túto zmluvu kedykoľvek vypovedať a to i bez udania dôvodu vypovedať. Výpoveď musí byť učinená písomne a doručená druhej zmluvnej strane. Účinky výpovede zo strany objednávateľa nastávajú doručením, pokiaľ objednávateľ vo výpovedi neurčil inak. Výpovedná doba v prípade výpovede zo strany poskytovateľa je ... mesiace a začína plynúť deň nasledujúci po doručení výpovede.