dnes je 18.1.2022

Input:

Zmluva o tichom spoločenstve s nepeňažným vkladom

21.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.2 Zmluva o tichom spoločenstve s nepeňažným vkladom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o tichom spoločenstve

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)   so sídlom: .........................................................IČO: ................................................................... DIČ:..................................... IČ DPH:........................spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................., oddiel: .................,vložka č. .............................. v mene koná/za koná ............................., konateľ/prokurista ďalej ako ”podnikateľ”    
      
a